Publications

Vastuvidya
Vrikshayurveda
Vastuvidya - 1
Vastuvidya - 2
Vastuvidya Parambaryam - 2
Vastu and its Relevance
Vastu sastram
oru samagrapadanam
Citrabasam
Vastu Sastra
Vastuvidya Parambaryam - 1
Vastu darsan
ManushalayaChandrika
Vastu-sastravum prayogavum